Ontstaan

In 1990 belegde de gemeente Leeuwarderadeel een vergadering betreffende het oprichten van een Stichting tot Behoud van Kerktorens in de Gemeente Leeuwarderadeel. In de eerste instantie is overwogen aansluiting te zoeken bij andere, bestaande stichtingen in de gemeente vanwege de al aanwezige expertise op het gebied van subsidies.

Begin 1996 wees toen nog de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een voorgestelde constructie onder de vlag van Stichting Martenastate af, waarna de gemeente uiteindelijk besloot een nieuwe stichting op te richten met als doel: Het beheren van monumenten in de gemeente Leeuwarderadeel. Op grond van de statuten van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderdeel, berichtte de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat de stichting zal worden aangemerkt als een rechtspersoon bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder b, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Staatblad 1990, nr. 529).

In 2007 zijn de kerktorens Feinsum en Hijum in eigendom aan de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel overgedragen, in 2008 volgde de kerktoren van Jelsum en in 2010 is de Sint Vitustoren in Stiens na een grondige restauratie in eigendom overgedragen.